To jest rozkaz. (Sentence Note)

Note: rozkaz (mi noun) = order, edict, command. na ~ +Genitve on the orders of

  • (Verb) rozkazać (-każę -żesz) (pf), (impf) rozkazywać (-zuję -jesz) = to give an order, command (+Dative) to
  • (Related Verb) kazać (-żę każesz) (impf) +Dative + infinitive = to order, command, instruct, tell.
  • rozkazujący = adjective = commanding, domineering e.g. głos (voice)
  • Trzyb rozkazujący (grammar term) = the imperative