To doprawdy straszne. (Sentence Note)

  • doprawdy av = really, honestly