Przyjęłam jego zaproszenie. (Sentence Note)

  • przyjąć (przyjmę -miesz) (pf), (impf) przyjmować (-muję -jesz) = to accept, receive, adopt (attitude).
  • (intransitive) & się = to become accepted, to catch on