Proszę, zachowaj to w tajemnicy.(Sentence Note)

  • zachować -am -asz (pf), (impf) zachowywać -wuję -jesz = to preserve, retain, keep.
  • & się = to behave o.s.