Podnieś rękę. (Sentence Note)

  • podnieść (-niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli) (pf), (impf) podnosić (-szę -sisz) = to raise, lift. bring up (a subject) ~ się stand up, rise, be raised