Ona jest bardziej elegancko ubrana niż ja. (Sentence Note)

elegancki aj = elegant, chic, tasteful. av = elegancko = elegantly, tastefully