On traci grunt pod nogami w swojej firmie. (Sentence Note)

  • grunt (mi noun) = ground, basis, foundation, the main thing.
  • gruntowy (adj of grunt). (adv) gruntowo
  • w gruncie rzeczy = basically, essentially
  • ugruntować (-tuję -jesz) (pf), (impf) ugruntowywać (-wuję -jesz) = to ground, found, base
  • gruntować się (-tuję -jesz) (impf), (pf) ugruntować się na+Locative = to be founded, based on
  • przygruntowy (adj) ground-level, low-lying. temperatura przygruntowa = ground temperature