On jest co do tego bardzo bezpośredni. (Sentence Note)

  • co do tego = about that