On chwycił jej rękę. (Sentence Note)

  • chwycić ‑cę ‑cisz pf, impf chwytać = to seize, grasp, catch hold of, grip, seize.
  • & za + Acc = to reach for (a weapon, etc).
  • & kogoś za + Acc = to grab s.o. by (the hand, etc).
  • & się + Gen = 1] to grasp for 2] to resort to