On był samotny w domu.

  • samotny aj = alone, lonely, friendless. av samotnie