Oddała książkę do biblioteki.(Sentence Note)

oddać -dam -dasz -dadzą -daj (pf), (impf) oddawać oddaję -jesz = to give back, hand over. & się give o.s. away (in marriage), yield. +Dat = devote o.s. to