Nie traktuj mnie jak psa. (Sentence Note)

Note: traktować (-tuję -jesz) (impf), (pf) potraktować = treat, handle, deal with