Myślę, że jesteśmy równi.(Sentence Note)

  • równy (adj) = equal, level. (adv) równie = equally
  • równać (-am -asz) (impf) (transitive) = to even out, level.
    ~ się = to be equal to (to rival someone or something)

myśl f.noun = thought.