Myślę o sensie życia.

  • sens mi.noun = sense, meaning.