Mogę ci zanieść te walizki. (Sentence Note)

  • zanieść (-niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli) (pf), (impf) zanosić (zanoszę -sisz) = to carry (to)