Mam aktualnie mało pieniędzy.(Sentence Note)

  • aktualny (aj) = actual, real, present, current, timely, topical. (adv) aktualnie = at present