Kiedy tam dotrę?(Sentence Note)

dotrzeć -trę -trzesz -tarł (pf), (impf) docierać do+G = to get through to. & się = to adapt, adjust to one another