Jesteś mi winien pieniądze.

  • winien (winna) + Acc = owe
  • winny aj, m (m pred adj = winien) 1] guilty, culpable. to blame, owing, delinquent (in a debt). 2] + Dat = responsible for