Jesteś godny zaufania? (Sentence Note)

godny OR godzien aj = worthy … +Gen … of, deserving of. av = godnie = worthily