Jego brat wkłada wiele pracy w studia. (Sentence Note)

  • włożyć (-śżę -żysz włóż) (pf), (impf) wkładać = to put, w+Acc = in, place, deposit. put on (clothes)
  • wkładać wiele pracy = phrase = to put in a lot of work (into s.t.)