Jane đã đến thị trần của chúng tôi cách đây ba năm.

English Translation

Jane came to our town three years ago.

thị trần => thị trấn