Dziwna choroba zaatakowała miasto.

Correction

A strange disease attacked the town