Czy mógłbyś poświęcić mi kilka minut twego cennego czasu? (Sentence Note)

  • cenny (adj) = valuable. (av) cennie
  • cena (f noun) = price, cost, value
  • cenić -nię -nisz (impf), (pf) ocenić = to value, prize, treasure.
  • ceniony (adj) = valued, prized
  • docenić -nię -nisz (pf), (impf) doceniać = appreciate. nie ~ = underestimate