Czy kiedykolwiek mnie zdradziłeś? (Sentence Note)

zdradzić -dzę -dzisz pf, impf zdradzać = betray, reveal (secret).