Czy dziecko w jej wieku potrafi odróżnić dobro od zła? (Sentence Note)

  • odróżnić (-nię -nisz) (pf), (impf) odróżniać = to distinguish, discriminate, tell apart. ~ się od + Gentive = to be distinguished from, contrast with
  • różnić (-nię -nisz) (impf) differentiate, tell apart. ~ się od + Genitive differ from