Czujesz się choć trochę lepiej? (Sentence Note)

choć trochę lepiej = phrase = any better