Czuję się taki zagubiony. (Sentence Note)

  • zagubiony aj = lost, missing, out of place
  • gubić ‑bię ‑bisz impf, pf zgubić or zagubić = to lose (some article).