Czemu życie jest tak pełne cierpienia?

  • cierpienie (noun) = suffering, anguish, distress
  • cierpieć (-pię -isz) (impf), (pf) ścierpeć or ucierpieć = to suffer, endure, abide.
    ~ plus na +Accusative = suffer from (illness).
  • nie cierpię = I do not suffer, I cannot stand/abide, I loathe, I hate (e.g. I do not suffer fools gladly, I can’t stand this place, I loathe paying taxes)
1 Like

Thank you so much​:+1::+1::+1: