Chúng ta có thể vượt qia khó khăn.

Typo— should be “vượt qua”

2 Likes