Παρακαλώ, ελάτε στις 2:30.

English Translation

Please come at 2:30.

What is spoken by the AI isn’t necessarily incorrect…but it’s not right. Instead of “thirty” or «τριάντα» it should be “half” or «μισή».

1 Like